ජලජීවී වගාව

අයදුම්පත ජලජීවී වගාව

නිෂ්පාදනයේ භාවිතය: HDPE භූමිම්බ්‍රේන්, 1.5 මි.මී.

HDPE භූමිම්බ්‍රේන් ජලජීවී වගාව, කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ග හා වළවල් වල බහුලව භාවිතා වේ. ලේක් වේලි කාන්දු වීම වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය.