අපව අමතන්න

අංක 32, පිඟන් කෝප්ප කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, ජින්කේ පාර, ජින්නියූ දිස්ත්‍රික්කය, චෙංඩු, චීනය 610036

MP: 0086-158-8231-4158 (wechat & WhatsApp)

දුරකථන: 0086-28-877.997.71

අංක 32, පිඟන් කෝප්ප කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, ජින්කේ පාර, ජින්නියූ දිස්ත්‍රික්කය, චෙංඩු, චීනය 610036

MP: 0086-158-8231-4158 (wechat & WhatsApp)

දුරකථන: 0086-28-877.997.71

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න