වේලි සහ ලේක් ව්‍යාපෘති

අයදුම්පත ජලජීවී වගා ව්‍යාපෘතිය

නිෂ්පාදනයේ භාවිතය: HDPE භූමිම්බ්‍රේන්, 1.5 මි.මී.

වර්ග මීටරය: වර්ග මීටර් 15000

HDPE භූමිම්බ්‍රේන් ජලජීවී වගාව, කෘෂිකාර්මික වාරිමාර්ග හා වළවල් වල බහුලව භාවිතා වේ. ලේක් වේලි කාන්දු වීම වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය.

පින්තූර අනුගමනය කිරීමෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ වැඩි විස්තර බලන්න

成 飞 620 厂房 屋面 防水 工程 (පීවීසී
成 飞 620 厂房 屋面 防水 工程 (පීවීසී
成 飞 620 厂房 屋面 防水 工程 (පීවීසී