පීවීසී භූමිම්බ්‍රේන්ස්

 • PVC Geomembrane (Polyvinyl Chloride)

  පීවීසී භූමිම්බ්‍රේන් (පොලිවිවයිල් ක්ලෝරයිඩ්)

  වේගවත් උප ආවරණ ආවරණය සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

  කර්මාන්තශාලා ගුණාත්මක මැහුම් සඳහා වෙබ් අඩවියේ වෑල්ඩින්.

  ඉහළ නම්යශීලීතාවයක් ඉතා සුළං සහිත තත්වයන් තුළ යෙදවීමට ඉඩ සලසයි, ස්ථාපනය කිරීමේ අවදානම සීමා කරයි.

  අතිශයින් කල් පවතින අතර සම තද නිමාවකින් බිම වැතිර සිටී.

  ස්ථාපන කාර්ය මණ්ඩලය සිය වැඩ කටයුතු අවසන් කර අක්‍රීයව සිටී නම් කොන්ත්‍රාත්කරුට කුඩා අලුත්වැඩියාවක් සිදු කළ හැකිය.

  30, 40, 50 සහ 60 මිලි වලින් ලබාගත හැකිය.